Оновлений магазин

http://pureflora.net.ua/  

+380978323375

Каталог товарів

Контакти

напишите нам
пн-пт
10.00 до 17.00 +380974994400

Новинки

arr3Карпатська Колекціяінтернет магазин "Карпатська Колекція" у facebook https://www.facebook.com/KarpatskaKolekcia ...

» Про рослинний світ
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
                        Про рослинний світ
 
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 22-23, ст.198 )
 
                             Розділ I 
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Законодавство України про рослинний світ
 
     Відносини у  сфері  охорони,  використання   та   відтворення
рослинного світу  регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами   України   "Про   охорону    навколишнього    природного
середовища" (  1264-12  ),  "Про природно-заповідний фонд України"
( 2456-12 ),  Лісовим кодексом України ( 3852-12 ), цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
 
     Відносини у сфері охорони, використання та відтворення рослин
і  багаторічних   насаджень   сільськогосподарського   призначення
регулюються відповідним законодавством України.
 
     Стаття 2. Завдання законодавства України про рослинний світ
 
     Завданням законодавства   України   про   рослинний   світ  є
регулювання суспільних відносин у сфері охорони,  використання  та
відтворення    дикорослих    та   інших   несільськогосподарського
призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників,
а також грибів, їх угруповань і місцезростань.
 
     Стаття 3. Визначення основних термінів
 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому
значенні:
 
     рослинний світ - сукупність усіх видів рослин, а також грибів
та утворених ними угруповань на певній території;
 
     дикорослі рослини - рослини,  що природно зростають на певній
території;
 
     природні рослинні угруповання - сукупність видів  рослин,  що
зростають в межах певних ділянок та перебувають у тісній взаємодії
як між собою, так і з умовами довкілля;
 
     акліматизація - пристосування (адаптація) виду до нових  умов
існування у зв'язку зі штучним його переселенням;
 
     інтродукція - штучне введення виду до складу рослинного світу
поза межами його природного ареалу;
 
     об'єкти рослинного    світу    -    дикорослі     та     інші
несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні,
водорості,  лишайники,  а також гриби на всіх стадіях розвитку  та
утворені ними природні угруповання;
 
     природні рослинні  ресурси  -  об'єкти  рослинного світу,  що
використовуються  або  можуть  бути  використані  населенням,  для
потреб виробництва та інших потреб.
 
     Стаття 4. Природні  рослинні  ресурси  загальнодержавного та
               місцевого значення
 
     Природні рослинні    ресурси    за     своєю     екологічною,
господарською,  науковою,  оздоровчою,  рекреаційною  цінністю  та
іншими  ознаками  поділяються   на   природні   рослинні   ресурси
загальнодержавного та місцевого значення.
 
     До природних  рослинних  ресурсів загальнодержавного значення
належать:
 
     а) об'єкти рослинного світу у межах:
 
     внутрішніх морських    вод    і     територіального     моря,
континентального  шельфу  та виключної (морської) економічної зони
України;
 
     поверхневих вод  (озер,  водосховищ,  річок,   каналів),   що
розташовані  і  використовуються  на  території  більш  ніж однієї
області, а також їх приток усіх порядків;
 
     природних та біосферних заповідників,  національних природних
парків,  а також заказників,  пам'яток природи,  ботанічних садів,
дендрологічних   парків,   зоологічних   парків,   парків-пам'яток
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;
 
     б) лісові ресурси державного значення;
 
     в)  рідкісні  і  такі, що перебувають під загрозою зникнення,
судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби,
види яких занесені до Червоної книги України;
 
     г) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та
типові природні рослинні угруповання,  занесені до  Зеленої  книги
України.
 
     До природних  рослинних  ресурсів загальнодержавного значення
законодавством  України  можуть  бути  віднесені  й  інші  об'єкти
рослинного світу.
 
     До природних    рослинних    ресурсів    місцевого   значення
відносяться дикорослі та інші несільськогосподарського призначення
судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби,
не віднесені до природних  рослинних  ресурсів  загальнодержавного
значення.
 
     Стаття 5. Основні   вимоги   до  охорони,  використання  та
               відтворення рослинного світу
 
     Під час здійснення діяльності,  яка впливає на стан  охорони,
використання    та   відтворення   рослинного   світу,   необхідно
дотримуватися таких основних вимог:
 
     збереження природної просторової,  видової,  популяційної  та
ценотичної різноманітності об'єктів рослинного світу;
 
     збереження умов  місцезростання дикорослих рослин і природних
рослинних угруповань;
 
     науково обгрунтованого, невиснажливого використання природних
рослинних ресурсів;
 
     здійснення заходів   щодо   запобігання   негативному  впливу
господарської діяльності на рослинний світ;
 
     охорони об'єктів  рослинного  світу  від  пожеж,  захист  від
шкідників і хвороб;
 
     здійснення заходів   щодо   відтворення  об'єктів  рослинного
світу;
 
     регулювання поширення  та  чисельності  дикорослих  рослин  і
використання  їх  запасів з врахуванням інтересів охорони здоров'я
населення.
 
     Вказані вимоги  враховуються  під   час   розробки   проектів
законодавчих актів,  загальнодержавних, міждержавних, регіональних
програм  та  здійснення  заходів  з   охорони,   використання   та
відтворення рослинного світу.
 
     Стаття 6. Органи,  що здійснюють державне управління у сфері
               охорони,  використання та  відтворення  рослинного
               світу
 
     Державне управління   у   сфері   охорони,   використання  та
відтворення рослинного світу здійснюють Кабінет Міністрів України,
Рада   міністрів   Автономної   Республіки  Крим,  місцеві  органи
виконавчої влади та органи  місцевого  самоврядування,  спеціально
уповноважений  центральний орган виконавчої влади у галузі охорони
навколишнього природного  середовища  та  інші  центральні  органи
виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
 
     Стаття 7. Участь  громадян  та  їх  об'єднань  у  здійсненні
               заходів щодо охорони,  використання та відтворення
               рослинного світу
 
     Громадяни та  їх об'єднання відповідно до законодавства мають
право брати участь у  розгляді  центральними  органами  виконавчої
влади,  Радою  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевими
органами виконавчої влади  та  органами  місцевого  самоврядування
питань,  пов'язаних  з  охороною,  використанням  та  відтворенням
рослинного світу,  сприяти цим органам у здійсненні  заходів  щодо
охорони,   невиснажливого  використання  та  відтворення  об'єктів
рослинного світу, а також ініціювати відповідні заходи.
 
                            Розділ II
 
            ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ
 
     Стаття 8. Форми використання природних рослинних ресурсів
 
     Використання природних   рослинних  ресурсів  здійснюється  в
порядку загального або спеціального використання.
 
     Стаття 9. Загальне використання природних рослинних ресурсів
 
     У порядку   загального   використання   природних   рослинних
ресурсів  громадяни  можуть збирати лікарську і технічну сировину,
квіти,  ягоди,  плоди,  гриби  та  інші   харчові   продукти   для
задоволення  власних потреб,  а також використовувати ці ресурси в
рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях.
 
     Загальне використання    природних     рослинних     ресурсів
здійснюється  громадянами з додержанням правил,  що затверджуються
центральним   органом   виконавчої   влади   у   галузі    охорони
навколишнього  природного  середовища, без  надання їм відповідних
дозволів.
 
     Збирання у порядку загального використання дикорослих рослин,
віднесених   до   переліку  наркотиковмісних  рослин,  їх  плодів,
насіння,   післяжнивних   залишків,   відходів   сировини    тощо,
забороняється.
 
     Торгівля лікарськими  і  декоративними  видами  рослин  та їх
частинами  (корені,  стебла,  плоди  тощо),  зібраними  в  порядку
загального     використання    природних    рослинних    ресурсів,
забороняється.
 
     Загальне використання природних рослинних ресурсів у разі  їх
виснаження,   різкого   зменшення   популяційної   та   ценотичної
різноманітності тощо може бути обмежене Радою міністрів Автономної
Республіки  Крим,  місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого  самоврядування,  а   також   спеціально   уповноваженим
центральним    органом   виконавчої   влади   у   галузі   охорони
навколишнього    природного    середовища,    іншими    спеціально
уповноваженими  центральними  органами виконавчої влади відповідно
до їх компетенції.
 
     Стаття 10. Спеціальне   використання   природних   рослинних
                ресурсів
 
     Спеціальне використання    природних    рослинних    ресурсів
здійснюється за дозволом  юридичними  або  фізичними  особами  для
задоволення  їх  виробничих  та  наукових потреб,  а також з метою
отримання прибутку від реалізації цих ресурсів  або  продуктів  їх
переробки.
 
     За умови  додержання вимог законодавства можуть здійснюватися
такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів:
 
     збирання лікарських рослин;
 
     заготівля деревини під час рубок головного користування;
 
     заготівля живиці;
 
     заготівля кори, лубу, деревної зелені, деревних соків тощо;
 
     збирання квітів,  ягід,  плодів,  горіхів,  насіння,  грибів,
лісової підстилки, очерету тощо;
 
     заготівля сіна;
 
     випасання худоби.
 
     Законодавством України   можуть  передбачатися  й  інші  види
спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
     Спеціальне використання    природних    рослинних    ресурсів
загальнодержавного значення здійснюється за дозволом, що видається
в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.
 
     Спеціальне використання    природних    рослинних    ресурсів
місцевого  значення  здійснюється  за  дозволом,  що  видається  в
порядку,  який визначається Верховною Радою Автономної  Республіки
Крим та органами місцевого самоврядування.
 
     Заготівля деревини  під  час  рубок  головного  користування,
живиці  на  земельних  ділянках  лісового  фонду  здійснюється   в
порядку, що  встановлюється  Лісовим кодексом України ( 3852-12 ).
Інші  види  спеціального  використання   рослинних   ресурсів   на
земельних  ділянках  лісового  фонду  здійснюються  в порядку,  що
встановлюється цим Законом,  Лісовим кодексом  України  та  іншими
нормативно-правовими актами.
 
     Реалізація лікарської та технічної сировини дикорослих рослин
юридичними  або  фізичними  особами,  які  не  мають  дозволу   на
спеціальне     використання    природних    рослинних    ресурсів,
забороняється.
 
     Не потребують дозволу на  спеціальне  використання  природних
рослинних ресурсів:
 
     власники земельних   ділянок,  на  яких  знаходяться  об'єкти
рослинного світу,  крім тих, що занесені до Червоної книги України
та Зеленої книги України;
 
     користувачі (в тому числі орендарі) земельних ділянок, які їм
надано   для   цільового    призначення    (ведення    селянського
(фермерського)  господарства,  особистого підсобного господарства,
колективного  садівництва,  городництва,  сінокосіння,   випасання
худоби), за винятком використання ними дикорослих судинних рослин,
мохоподібних,  водоростей,  лишайників,  а також грибів, види яких
занесені   до  Червоної  книги  України,  та  природних  рослинних
угруповань, занесених до Зеленої книги України.
 
     Форма дозволу на спеціальне використання природних  рослинних
ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
     Видача дозволів    на   спеціальне   використання   природних
рослинних ресурсів здійснюється у межах лімітів їх використання.
 
     Стаття 11. Ліміти   спеціального   використання   природних
                рослинних ресурсів
 
     Ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів
загальнодержавного значення  встановлюються  на  підставі  науково
обгрунтованих   нормативів  спеціально  уповноваженим  центральним
органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного
середовища.
 
     Порядок встановлення    лімітів   спеціального   використання
природних   рослинних   ресурсів    загальнодержавного    значення
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
     Порядок встановлення    лімітів   спеціального   використання
природних  рослинних  ресурсів  місцевого  значення   визначається
Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим та органами місцевого
самоврядування  за  поданням  спеціально  уповноважених   місцевих
органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного
середовища.
 
     Стаття 12. Збір за використання природних рослинних ресурсів
 
     Загальне використання природних рослинних ресурсів в  Україні
здійснюється безоплатно.
 
     Спеціальне використання   природних   рослинних   ресурсів  є
платним.
 
     Розмір збору за спеціальне використання  природних  рослинних
ресурсів визначається з урахуванням природних запасів,  поширення,
цінності, можливості відтворення, продуктивності цих ресурсів.
 
     Від збору  за  спеціальне  використання  природних  рослинних
ресурсів звільняються:
 
     науково-дослідні установи,  навчальні та освітні заклади,  що
проводять наукові дослідження об'єктів рослинного світу з метою їх
охорони,  невиснажливого використання та відтворення,  за винятком
використання  ними  дикорослих  судинних   рослин,   мохоподібних,
водоростей,  лишайників,  а  також  грибів,  види яких занесені до
Червоної  книги  України,  та  природних   рослинних   угруповань,
занесених до Зеленої книги України;
 
     власники земельних ділянок;
 
     користувачі (в  тому  числі  орендарі) земельних ділянок,  за
винятком   використання   ними   дикорослих    судинних    рослин,
мохоподібних,  водоростей,  лишайників,  а також грибів, види яких
занесені  до  Червоної  книги  України,  та  природних   рослинних
угруповань,  занесених  до Зеленої книги України,  для задоволення
природними  рослинними  ресурсами  власних  потреб  без  права  їх
реалізації.
 
     Порядок визначення  збору  та  нормативи  плати за спеціальне
використання природних рослинних ресурсів встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
 
     Стаття 13. Розподіл   збору   за   спеціальне  використання
                природних рослинних ресурсів
 
     Збір за спеціальне використання природних рослинних  ресурсів
загальнодержавного  значення зараховується до відповідних бюджетів
згідно з законодавством.
 
     Збір за спеціальне використання природних рослинних  ресурсів
місцевого  значення зараховується в повному розмірі до відповідних
місцевих бюджетів.
 
     Стаття 14. Мета використання природних рослинних ресурсів
 
     Використання природних рослинних ресурсів за умови додержання
встановлених вимог може здійснюватися з метою:
 
     природоохоронною;
 
     рекреаційною;
 
     оздоровчою;
 
     культурно-освітньою;
 
     виховною;
 
     науково-дослідною;
 
     господарською:
 
     а) для   забезпечення   потреб  населення  та  виробництва  у
технічній,  лікарській,  пряно-ароматичній,  харчовій  сировині  з
дикорослих рослин;
 
     б) для   випасання  худоби,  для  забезпечення  інших  потреб
тваринництва;
 
     в)  для потреб бджільництва;
 
     г) для потреб мисливського та рибного господарства.
 
     Природні рослинні    ресурси   можуть   використовуватися   з
господарською   метою   і   для   інших    потреб,    передбачених
законодавством.
 
     Стаття 15. Використання   природних  рослинних  ресурсів  з
                природоохоронною,   рекреаційною,    оздоровчою,
                культурно-освітньою та виховною метою
 
     Використання природних рослинних ресурсів з природоохоронною,
рекреаційною,  оздоровчою,  культурно-освітньою та виховною  метою
здійснюється в порядку загального використання.
 
     Стаття 16. Використання   природних  рослинних  ресурсів  з
                науково-дослідною метою
 
     Для проведення   науково-дослідних   робіт,   пов'язаних    з
використанням   природних   рослинних  ресурсів,  у  встановленому
земельним законодавством  порядку  можуть  визначатися  спеціальні
земельні ділянки, на яких зростають об'єкти рослинного світу.
 
     Правила використання    природних    рослинних   ресурсів   з
науково-дослідною метою  затверджуються  спеціально  уповноваженим
центральним    органом   виконавчої   влади   у   галузі   охорони
навколишнього природного середовища.
 
     У разі виявлення порушення законодавства про  рослинний  світ
та    використання    природних    рослинних    ресурсів    не   з
науково-дослідною метою  у  встановленому  законодавством  порядку
може бути прийняте рішення про обмеження або заборону використання
природних рослинних ресурсів.
 
     Стаття 17. Використання  природних  рослинних  ресурсів  для
                забезпечення   потреб  виробництва  у  технічній,
                лікарській, пряно-ароматичній, харчовій  сировині
                з дикорослих рослин
 
     Промислове збирання технічної, лікарської, пряно-ароматичної,
харчової сировини з дикорослих рослин  провадиться  з  урахуванням
принципів  невиснаження  природних рослинних ресурсів,  збереження
сприятливих умов для життя диких тварин та охорони довкілля.
 
     Закупівля лікарської  та  технічної  сировини  з   дикорослих
рослин  у  юридичних  або  фізичних  осіб  здійснюється  за  умови
наявності у них  дозволів  на  спеціальне  використання  природних
рослинних ресурсів.
 
     Збирання технічної,  лікарської,  пряно-ароматичної, харчової
сировини з дикорослих рослин здійснюється відповідно до Правил, що
затверджуються  Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі
охорони навколишнього природного середовища.
 
     Стаття 18. Використання  природних  рослинних  ресурсів  для
                випасання худоби  та  забезпечення  інших  потреб
                тваринництва
 
     Використання природних   рослинних   ресурсів  для  випасання
худоби та забезпечення інших потреб тваринництва  здійснюється  на
земельних  ділянках,  що  визначаються  в  установленому земельним
законодавством порядку.
 
     Використання природних  рослинних  ресурсів   для   випасання
худоби  та  забезпечення  інших потреб тваринництва забороняється,
якщо це може призвести до деградації  земель,  зайнятих  об'єктами
рослинного   світу,  або  перешкоджає  їх  своєчасному  природному
відтворенню.
 
     Стаття 19. Використання  природних  рослинних  ресурсів  для
                потреб бджільництва
 
     Використання природних    рослинних   ресурсів   для   потреб
бджільництва здійснюється безоплатно і без  отримання  дозволу  на
спеціальне   використання   природних  рослинних  ресурсів  шляхом
розміщення пасік на відповідних земельних ділянках за  погодженням
з власником, користувачем (в тому числі орендарем) такої ділянки.
 
     Стаття 20. Використання  природних  рослинних  ресурсів  для
                потреб мисливського і рибного господарства
 
     Використання природних   рослинних   ресурсів   для    потреб
мисливського  і   рибного  господарства здійснюється з врахуванням
вимог цього Закону,  а також земельного,  водного законодавства та
нормативно-правових актів з питань ведення мисливського і  рибного
господарства.
 
     Юридичні або   фізичні   особи,   які   здійснюють    ведення
мисливського   і  рибного  господарства,  зобов'язані  здійснювати
заходи щодо охорони природних рослинних  угруповань  на  території
закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водойм.
 
     Стаття 21. Особливості   використання  природних  рослинних
                ресурсів, які знаходяться на земельних ділянках,
                що зазнали радіоактивного забруднення
 
     Використання природних рослинних ресурсів, які знаходяться на
земельних  ділянках,  що   зазнали   радіоактивного   забруднення,
здійснюється   в   порядку,  встановленому  Законом  України  "Про
правовий режим території,  що зазнала  радіоактивного  забруднення
внаслідок Чорнобильської  катастрофи" ( 791а-12 ),  цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
 
     Стаття 22. Регулювання поширення і чисельності окремих видів
                дикорослих рослин
 
     З метою охорони здоров'я населення,  запобігання захворюванню
тварин  та  заподіянню  збитків  рослинному  світу,  господарюючим
суб'єктам  можуть здійснюватися заходи,  спрямовані на регулювання
поширення і чисельності окремих видів дикорослих рослин (отруйних,
наркотиковмісних, карантинних тощо).
 
     Ці заходи   не   повинні   завдавати   шкоди  іншим  об'єктам
рослинного та тваринного світу.
 
     Перелік дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких
підлягають  регулюванню,  а  також  порядок здійснення відповідних
заходів щодо регулювання їх поширення і  чисельності  визначаються
спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади у
галузі охорони навколишнього природного середовища за  погодженням
із відповідними центральними органами виконавчої влади.
 
                            Розділ III
 
             ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ
 
     Стаття 23. Відтворення природних рослинних ресурсів
 
     Відтворення природних   рослинних    ресурсів    здійснюється
власниками  та  користувачами  (в тому числі орендарями) земельних
ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу.
 
     Відтворення природних рослинних ресурсів забезпечується:
 
     сприянням природному відновленню рослинного покриву;
 
     штучним поновленням природних рослинних ресурсів;
 
     запобіганням небажаним змінам природних рослинних  угруповань
та негативному впливу на них господарської діяльності;
 
     зупиненням (тимчасово)   господарської   діяльності  з  метою
створення умов для відновлення  деградованих  природних  рослинних
угруповань.
 
     Обсяги робіт  з  відтворення  природних  рослинних ресурсів і
способи їх проведення визначаються  проектами,  що  затверджуються
спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади у
галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
     Стаття 24. Способи відтворення природних рослинних ресурсів
 
     Роботи, пов'язані   з   відтворенням   природних    рослинних
ресурсів, здійснюються способами, що забезпечують їх відтворення в
найкоротші терміни та не суперечать  чинному  законодавству  і  не
завдають шкоди здоров'ю людини та довкіллю.
 
     Правила відтворення      природних     рослинних     ресурсів
затверджуються  спеціально   уповноваженим   центральним   органом
виконавчої   влади   у  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища.
 
                            Розділ IV
 
                     ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ
 
     Стаття 25. Охорона рослинного світу
 
     Охорона рослинного   світу  передбачає  здійснення  комплексу
заходів,   спрямованих   на   збереження   просторової,   видової,
популяційної  та  ценотичної різноманітності і цілісності об'єктів
рослинного світу,  охорону умов їх місцезростання,  збереження від
знищення,  пошкодження,  захист  від  шкідників і хвороб,  а також
невиснажливе використання.
 
     Охорона рослинного   світу   здійснюється   центральними   та
місцевими    органами   виконавчої   влади,   органами   місцевого
самоврядування,  власниками  та  користувачами   (в   тому   числі
орендарями)   земельних   ділянок,  на  яких  знаходяться  об'єкти
рослинного  світу,  а  також  користувачами  природних   рослинних
ресурсів.
 
     Стаття 26. Забезпечення охорони рослинного світу
 
     Охорона рослинного світу забезпечується:
 
     1) встановленням  правил  і  норм  охорони,  використання  та
відтворення об'єктів рослинного світу;
 
     2) забороною та обмеженням використання  природних  рослинних
ресурсів у разі необхідності;
 
     3) проведенням  екологічної  експертизи  та  інших  заходів з
метою запобігання загибелі об'єктів рослинного світу в  результаті
господарської діяльності;
 
ZTY1OD